Novembrī veikti vairāku grāvju posmu pārtīrīšanas darbi

Informējam, ka novembrī veikti vairāku grāvju posmu pārtīrīšanas darbi. Grāvju gultnes attīrītas no nokritušo koku lapu piesērējuma un caurteku galos. Atrakti grāvja sašaurinājumi, kas izveidojušies no autotransporta regulāras kustības gar grāvja nogāzi. Šādi ūdens noteces traucējumi paaugstina grunts pārmitrinājumu vai pat appludina īpašumus.

Darbi veikti:

Ielu apgaismojuma izbūve Aviācijas ielas posmā

Informējam, ka 30.novembrī tiek uzsākti būvdarbi objektā „Aviācijas ielas apgaismojuma izbūve posmā no Helmaņa ielas līdz P.Lejiņa ielai, Jelgavā”. Būvdarbu veicējs SIA “Mītavas Elektra”. Ielu apgaismojuma rekonstrukcijas darbu laikā tiks uzstādīti deviņpadsmit jauni laternu balsti un elektrokabeļi 600 m garumā tiks ieguldīti zemē. Darbus plānots veikt līdz 2017.gada decembra beigām.