Izmaiņas satiksmes organizācijā Loka maģistrālē no 4.decembra (aktualizēts)

Informējam, ka, turpinoties būvdarbiem objektā “Loka maģistrāles pārbūve posmā no Kalnciema ceļa līdz Jelgavas pilsētas administratīvajai robežai”, no 2018.gada 4.decembra mainās satiksmes organizācijas shēma. Lūdzam iedzīvotājus būt vērīgiem un ievērot izvietotos ceļu satiksmes organizācijas tehniskos līdzekļus.

Satiksmes organizācijas shēma

Valsts nozīmes mākslas pieminekļa “Kapa piemineklis Kristapam Ludvigam Tečam” restaurācija

Valsts nozīmes mākslas pieminekļa “Kapa piemineklis Kristapam Ludvigam Tečam” restaurācija Informējam, ka Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde “Pilsētsaimniecība” organizē Kapa pieminekļa Kristapam Ludvigam Tečam, kas atrodas Mīlestības alejā, restaurācijas darbus. Restaurācijas darbu programma izstrādāta balstoties uz vēsturisko informāciju, veiktajiem apsekojumiem dabā un 2018.gada martā saņemtajiem Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas tehniskajiem noteikumiem. Piemineklis ir sliktā tehniskā stāvoklī,…

Loka maģistrāles pārbūve posmā no Kalnciema ceļa līdz Jelgavas pilsētas administratīvajai robežai

Loka maģistrāles pārbūve posmā no Kalnciema ceļa līdz Jelgavas pilsētas administratīvajai robežai Lai īstenotu Kohēzijas fonda līdzfinansētu projektu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.4. specifiskā atbalsta mērķa “Pilsētu infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu” 6.1.4.2. pasākuma “Nacionālas nozīmes attīstības centru integrēšana TEN-T tīklā” tiek realizēts būvprojekts „Loka maģistrāles pārbūve posmā no Kalnciema ceļa līdz Jelgavas pilsētas…